UBO onderzoek

Meer inzicht door een UBO onderzoek

De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Ultimate Beneficial Owner (Uiteindelijke belanghebbende) is/zijn van het bedrijf.

Instellingen die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht de Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel de uiteindelijk belanghebbende, van een zakelijk relatie te achterhalen.

Met de UBO controle voorkomt u dat meewerkt aan criminele praktijken. De UBO controle is wettelijk verplicht. Meer informatie

Kredietrapport powered by Kredietrapportaanvragen

Vraag een kredietrapport aan!


  Onze voordelen
  • Vanaf € 4,95 per kredietrapport
  • Korting met een kredietrapport tegoed (Info)
  • Binnen 5 minuten in uw mailbox
  • Bedrijven wereldwijd (Landen)

  Een kredietcheck kan wereldwijd

  Kredietrapportaanvragen.nl beschikt over een groot landen databasenetwerk waar u de kredietwaardigheid kunt controleren met een kredietcheck. Kom niet voor verassingen te staan en laat ons het bedrijf checken.

  Ons complete landen overzicht

  Uitgebreide informatie UBO onderzoek

  Voordelen UBO controle

  •  Zeer voordelig en snel
  •  Alleen online via Kredietrapportaanvragen.nl
  •  Unieke en betrouwbare data

  Wat is een UBO controle?

  Om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit, zijn instellingen wettelijk verplicht de identiteit van de UBO vast te stellen. Welke natuurlijke persoon is de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon? Sinds de wijziging van de Wwft van 1 januari 2013 valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen onder de definitie UBO.

  Wat zijn uw plichten?

  In artikel 1 van de Wwft zijn de instellingen opgesomd die onder de Wwft vallen. De wet schrijft voor dat deze instellingen een cliëntenonderzoek uitvoeren voordat er een zakelijke relatie wordt aangegaan. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het vaststellen van de identiteit van de UBO. Lukt het niet om de identiteit van de UBO vast te stellen, dan mag u in principe geen zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren.

  Hoe identificeert u de UBO?

  Volgens de leidraad Wwft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan een instelling bij cliënten met een laag risico volstaan met het vragen naar de identiteit van de UBO en het laten ondertekenen van een zogenaamde UBO-verklaring, waarin de cliënt de gegevens van alle uiteindelijke belanghebbende met een belang van 25% of meer opgeeft en belooft de instelling op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.
  Bij cliënten met een hoog risico wordt van u verwacht dat u zelf onderzoek doet naar de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel raadplegen. Bij complexe (internationale) structuren is het uitgangspunt dat u de structuur kent en begrijpt. In dat geval kan het achterhalen van een UBO een tijdrovende klus zijn. Om snel en efficiënt inzicht te verkrijgen in uw zakelijke relaties en te voldoen aan het verplichte cliëntenonderzoek biedt Kredietrapportaanvragen.nl de oplossing met inzicht in UBO’s en sanctielijsten.

  Extra informatie

  Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO betreft het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een cliënt, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat een nadere uitwerking welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt.

  • Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.
  • Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.
  • In het geval van een kerkgenootschap zijn de UBO’s de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.

  Ook natuurlijke personen met een kleiner belang kunnen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap over een cliënt hebben. Van een trust moeten meer personen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval de trustees van een trust, maar ook de oprichter, de eventuele protector en de begunstigde(n) van een trust.

  Let op! Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit keuze gebaseerd op de door ons verstrekte kredietrapportinformatie.

  Vragen? Heeft u vragen over het kredietrapport van Kredietrapportaanvragen.nl? Neem dan gerust contact met ons op.