Algemene voorwaarden

Nederlands persoon waarvan u een Personen kredietrapporten wenst te ontvangen (alleen aanvraagbaar door bedrijven)
U heeft een kredietrapport tegoed. Gebruik kredietrapport tegoed

Personen kredietrapportx

Personen kredietrapport (NL)€ 2,95

Powered by EDR

De kredietwaardigheid van een persoon (consumenten) is moeilijk van het gezicht af te lezen. Iemand kan veel schulden hebben en toch in een dure auto rijden. Om voor u toch een indicatie van kredietwaardigheid te krijgen, werken wij hierin samen met EDR.

Personen kredietrapport + digitale opsporing informatie (NL)€ 179,95

Powered by Recherchebureau digitale opsporing & Experian

Zijn de belangen groot? Gaat u zaken doen met een persoon waar u meer informatie over wilt hebben? Neemt u een nieuwe medewerker in dienst en wilt u zoveel mogelijk informatie over uw medewerker vergaren? Maak dan gebruik van onze Internet recherche onderzoek kredietrapport voor personen. Een recherche bureau gaat voor u de betreffende persoon na en presenteert dit overzichtelijk voor u in een kredietrapport. Let op! Levering duurt maximaal 48 uren.

Belangrijk!

Geef indien beschikbaar aanvullende informatie zodat wij een rapport kunnen verstrekken van de juiste persoon.

Bekijk al de tarieven

1
2

Aanvullende informatie ter identificatie van de juiste persoon.

  2
  3
   Bedrijf waarvan u een kredietcheck wenst te ontvangen
   U heeft een kredietrapport tegoed. Gebruik kredietrapport tegoed
   1
   2
   3
   OF
   Meer zoekopties
   4

   Maak keuze uit rapportenx

   Basis kredietrapport (NL)€ 6,95

   Powered by Creditsafe

   Door middel van dit Kredietrapport krijgt u inzicht in de kredietwaardigheid van het door u opgevraagde bedrijf. Het kredietrapport is vooral gericht op de financiële gesteldheid van een onderneming. (Aanbevolen voor orders tot € 1.000,-)

   Uitgebreid kredietrapport (NL)Meest gekozen€ 14,95

   Powered by Graydon

   Dit is het meest nauwkeurige kredietrapport van Nederland. Het geeft uitgebreide informatie over de kredietwaardigheid van het door u opgevraagde bedrijf. Meer dan 12.500 bronnen geraadpleegd. (Aanbevolen voor orders van € 1.000,- tot € 10.000,-)

   Uitgebreid kredietrapport + digitale opsporing informatie (NL)€ 179,95

   Powered by Recherchebureau digitale opsporing & Experian

   Zijn de belangen heel groot? Maak dan gebruik van onze Internet onderzoek kredietrapport. Het bestaat uit kredietinformatie van ons meest uitgebreide kredietrapport (Graydon) gecombineerd met diepgaandere informatie handmatig verzorgt door rechercheurs. Let op! Levering duurt maximaal 48 uren. (Aanbevolen voor orders boven de € 10.000)

   Bekijk al de tarieven

    Algemene voorwaarden Kredietrapportaanvragen.nl

    Artikel 1 Definitie

    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

    1. nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
    2. Activiteit: al hetgeen wat Kredietrapportaanvragen.nl en de koper overeenkomen;
    3. Koper: degene die een kredietrapport koopt via de website Kredietrapportaanvragen.nl;
    4. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Kredietrapportaanvragen.nl en de koper/aanbieder;
    5. Partijen: Kredietrapportaanvragen.nl en de koper;
    6. Kredietrapport: het product dat te koop wordt aangeboden op Kredietrapportaanvragen.nl;
    7. nl: de website waarop kredietrapporten te koop worden aangeboden

    Artikel 2 -Toepasselijkheid

    1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
     tussen Kredietrapportaanvragen.nl en de koper;
    2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met geldende wetgeving en jurisprudentie te geschieden;
    3. Indien zich tussen de koper en Kredietrapportaanvragen.nl een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie;
    4. Indien Kredietrapportaanvragen.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kredietrapportaanvragen.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

    Artikel 3 Overeenkomst

    Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: de gemaakte afspraken tussen Kredietrapportaanvragen.nl en de koper over de aangeboden kredietrapporten op de website.

    Artikel 4 Wijziging en aanvulling van de overeenkomst

    1. Indien één der partijen de inhoud of de omvang van de overeenkomst wenst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk en/of digitaal aanpassen voor zover partijen overeenstemming kunnen bereiken;
    2. De laatst overeengekomen overeenkomst is bindend;
    3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de koper;
    4. In het geval de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven de partijen gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.

    Artikel 5 Betalingen

    1. Één (1) kredietrapport heeft de prijs van €6,95 excl. BTW;
    2. Nadat Kredietrapportaanvragen.nl de betaling voor het kredietrapport heeft ontvangen, wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de koper, met als bijlage het kredietrapport;
    3. Indien de koper de e-mail met desbetreffende bijlage niet heeft ontvangen, moet de koper contact opnemen met Kredietrapportaanvragen.nl;
    4. Het vrijgeven van het kredietrapport vindt plaats direct na afronding van de bestelling. Het rapport wordt binnen 5 minuten per mail verzonden.

    Artikel 6 Aansprakelijkheid

    1. Kredietrapportaanvragen.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de koper geleden; Dit geldt ook voor alle partijen die kredietrapporten aan kredietrapportaanvragen.nl verstrekken.
    2. Kredietrapportaanvragen.nl kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor het directe gevolg van opzet of grove schuld van Kredietrapportaanvragen.nl;
    3. De uitsluiting van aansprakelijkheid onder 6.1 geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van de aangeboden kredietrapporten. Het kopen van het kredietrapport is op risico van de koper;
    4. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking;
    5. Kredietrapportaanvragen.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoudelijke stof van de kredietrapporten;
    6. De koper van een kredietrapport mag een kredietrapport niet online en fysiek verspreiden of doorverkopen. Een gekocht kredietrapport is enkel voor eigen gebruik. Worden kredietrapporten wel verspreid zonder toestemming, dan is de koper hiervoor aansprakelijk.

    Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

    1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kredietrapportaanvragen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft;
    2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;
    3. De bevoegde rechterbank is hier de rechtbank Groningen.

    Artikel 8 Aanvullende voorwaarden ‘Achteraf betalen’ via Billink

    Bij het gebruik van de betaaloptie “Achteraf betalen” behoren de onderstaande aanvullende voorwaarden.
    De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Kredietrapportaanvragen.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

    1. risicoanalyses
    2. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

    Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

    Artikel 9 Persoonskredietrapporten

    Kredietrapportaanvragen.nl behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. en (gelieerde) bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.

    Contactgegevens:

    Kredietrapportaanvragen.nl
    Kieler Bocht 15B
    9723 JA Groningen
    info@kredietrapportaanvragen.nl