• Slechts € 9,95 per kredietrapport
 • Direct in uw mailbox
 • Bedrijven wereldwijd
 • Anoniem bestellen
 • Korting met tegoed

Algemene voorwaarden

Samrate B.V. verstrekt samen met Kredietrapportaanvragen.nl onderdeel en handelsnaam van Samrate kredietinformatie van bedrijven en personen online 24/7.

Samrate heeft als missie: Elk rechtmatige factuur binnen 30 dagen betaald.

Bij vragen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via info@samrate.com

ARTIKEL 1 DEFINITIE

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Koper: degene die een kredietrapport koopt via de websites van Samrate;
 2. Activiteit: al hetgeen wat Samrate en de koper overeenkomen;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Samrate en de koper/aanbieder;
 4. Partijen: Samrate en de koper;
 5. Kredietrapport: het product dat te koop wordt aangeboden op Samrate;
 6. Samrate / Kredietrapportaanvragen.nl: de website waarop kredietrapporten te koop worden aangeboden

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
  tussen Samrate en de koper;
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met geldende wetgeving en jurisprudentie te geschieden;
 3. Indien zich tussen de koper en Samrate een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie;
 4. Indien Samrate niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Samrate in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: de gemaakte afspraken tussen Samrate en de koper over de aangeboden kredietrapporten en bedrijfsinformatie op de website.
Samrate heeft het recht om ongevraagd elk kredietrapport door de klant gekocht gratis online te publiceren. Dit met als doel dat andere bedrijven deze informatie dan kunnen gebruiken.

ARTIKEL 4 WIJZIGING EN AANVULLING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien één der partijen de inhoud of de omvang van de overeenkomst wenst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk en/of digitaal aanpassen voor zover partijen overeenstemming kunnen bereiken;
 2. De laatst overeengekomen overeenkomst is bindend;
 3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de koper;
 4. In het geval de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven de partijen gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.

ARTIKEL 5 BETALINGEN

 1. Samrate heeft het recht de prijzen van producten of diensten ten alle tijden te wijzigen (zie genoemde prijzen per product).
 2. Nadat Samrate de betaling voor het kredietrapport heeft ontvangen, wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de koper, met als bijlage het kredietrapport;
 3. Indien de koper de e-mail met desbetreffende bijlage niet heeft ontvangen, moet de koper contact opnemen met Samrate;
 4. Het vrijgeven van het kredietrapport vindt plaats direct na afronding van de bestelling. Het rapport wordt direct per mail verzonden.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Koper begrijpt en aanvaardt dat voor de producten en/of diensten gebruik wordt gemaakt van informatie die gebaseerd is op en bestaat uit gegevens die door derden aan Samrate zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en dat Samrate niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Samrate geeft dan ook geen garantie aangaande de juistheid of geschiktheid van de gegevens en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere onvolkomenheid in de door haar geleverde gegevens.
 2. Samrate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
 3. Samrate kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor het directe gevolg van opzet of grove schuld van Samrate;
 4. De uitsluiting van aansprakelijkheid onder 6.1 en 6.2 geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van de aangeboden kredietrapporten en andere bedrijfs en persoonsinformatie. Het kopen en interpreteren van kredietrapport/kredietinformatie is volledig op risico van de koper;
 5. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking;
 6. De koper van een kredietrapport mag een kredietrapport verspreiden maar niet doorverkopen.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Samrate partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft;
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;
 3. De bevoegde rechtbank is hier de rechtbank Groningen.

CONTACTGEGEVENS:

Samrate
info@samrate.com

Henk van Vliet
Henk van Vliet

Hulp nodig met het aanvragen van je kredietrapport?