Veel gestelde vragen

Standaard kredietrapport woordenlijst

Wanneer u iets tegenkomt in een standaard kredietrapport kunt u de woorden in onderstaande woordenlijst opzoeken.

Standaard kredietrapport woordenlijst

 

Activities Activiteiten
Activity Code Activiteit code
Activity Description Activiteit beschrijving
Address Adres
Advisors Consulenten
Balance Sheet Balans
Basic Information Basisinformatie
Business Name Bedrijfsnaam
Called Up Share Capital Gestorte en opgehaalde kapitaal
Cash Liquide middelen
Ceased Trading Date Datum van stopzetten bedrijfsuitvoering
Commentaries Commentaar
Company Registration Number Kamer van Koophandel nummer
Company Summary Bedrijfssamenvatting
Company Status Bedrijfsstatus
Consolidated Accounts Geconsolideerde dochterondernemingen
Contact Address Adres
Contact Telephone Number Telefoonnummer bedrijf
Country Land
Credit Limit Kredietlimiet
Creditor Days Crediteurentermijn in dagen
Credit Score Kredietscore
Creditsafe International Description Creditsafe internationale beschrijving
Creditsafe International Score Creditsafe internationale score
Currency Valuta
Currency of This Report Valuta van dit rapport
Current Credit Limit Huidige krediet limiet
Current Directors Huidige directeuren (bedrijven)
Current Ratio Current ratio
Date of Company Registration Registratiedatum van het bedrijf
Date of Latest Rating Change Datum van laatste beoordelingsverandering
Date of Starting Operations Datum van start bedrijfsactiviteiten
Day Sales Outstanding Aantal openstaande dagen factuur
Day Sales Outstanding Lower Laagste aantal openstaande dagen factuur
Day Sales Outstanding Median Middelste getal uit de verdeling van openstaande dagen factuur.
Day Sales Outstanding Upper Hoogste aantal openstaande dagen factuur
Debtor Days Debiteurentermijn in dagen
Description Beschrijving
Email Addresses E-mailadressen
Employee Information Werknemersinformatie
Equity in Percentage Eigenvermogen in percentage
Exporter Exporteur
Financial Year Financieel jaar
Gearing Solvabiliteitsratio
High Risk Hoog risico
Importer Importeur
Industry Average Day Sales Outstanding Gem. aantal dagen openstaande facturen sector
Industry Average Payment Expectation Days Gem. verwachte aantal dagen tot betaling crediteuren in de sector.
Industry Quartile Analysis Kwartaal analyse sector
Issued Shared Capital Gestort kapitaal
Language Taal
Latest Turnover Figure Laatste omzetcijfer
Legal Form Rechtsvorm
Liquidity Ratio Quick ratio
Local Score Lokale score
Local Description Lokale beschrijving
Main Address Hoofdadres
Miscellaneous Liabilities Overige kortlopende schulden
Miscellaneous Receivables Overige vorderingen
Moderate Risk Matig risico
Mora Moratorium
Negative Negatief
Negative Information Negatieve informatie
Neutral Neutraal
Net Worth Nettowaarde
No more information fort his company Geen informatie meer over dit bedrijf
No previous addresses fort his company Geen voorgaande adressen voor dit bedrijf
Not Rated Geen beoordeling
Number of Employees Aantal werknemers
Number of Weeks Aantal weken
Payment Expectations Days Dagen tot betaling aan crediteuren.
Payment Expectations Days Lower Laagste aantal dagen tot betaling aan crediteuren.
Payment Expectations Days Median Het middelste getal van de verdeling van het aantal dagen tot betaling aan de crediteuren.
Payment Expectations Days Upper Hoogste aantal dagen tot betaling aan crediteuren.
Positive Positief
Pre-Tax Profit Margin Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingaftrek
Previous Addresses Vorige adressen
Previous Credit Limit Vorige kredietlimiet
Previous Creditsafe International Description Vorige Creditsafe internationale beschrijving
Previous Creditsafe International Score Vorige Creditsafe Internationale score
Previous Local Description Vorige lokale Beschrijving
Previous Local Score Vorige lokale score
Principal Activity Code Hoofdactiviteit code
Principal Activity Description Hoofdactiviteit beschrijving
Ratios Ratio’s
Registered Company Name Geregistreerde bedrijfsnaam
Return On Capital Employed % Rendement op ingezet vermogen
Return On Net Assets Employed % Rendement op ingezette netto activa
Return On total Assets Employed % Rendement op ingezet activatotaal
Other Addresses Overige adressen
Other Financials Overige financiële gegevens
Other Reserves Overige reserveringen
Sales/Net Working Capital Omzet / nettowerkkapitaal
Share Capital Structure Kapitaalgegevens
Shareholders Aandeelhouders
Status Status
Stock Turnover Ratio Voorraad omzet ratio
Suspensions of Payments Uitstel van betalingen
Telephone Telefoonnummer bedrijf
Total Assets Totale Activa
Total Current Assets Totaal vlottende activa
Total Current Liabilities Totaal vlottende passiva
Total Debt Ratio Totale schuldratio
Total Fixed Assets Totaal vaste activa
Total Liabilities Totale Passiva
Total Receivables Totale vorderingen
Total Shareholders Equity Totaal eigen vermogen
Total Tangible Assets Materiële vaste activa
Very High Risk Erg hoog risico
Very Low Risk Erg laag risico
Web Pages Webpagina’s
Working Capital Werkkapitaal
Year Jaar

Klik hier voor de complete handleiding met woordenlijst